Facebook

VEEL GESTELDE VRAGEN

Algemene voorwaarden & Begrippenlijst

Jazeker, klik hier voor de erfpachtvoorwaarden van Duowonen. Bij de erfpachtvoorwaarden hoort een begrippenlijst, die vind u in de volgende categorie.
Als u het product Duowonen afsluit, zijn de Algemene Erfpachtvoorwaarden Duowonen 2018-X van toepassing. Deze leeswijzer geeft een toelichting op de belangrijkste begrippen. Wij raden u aan om de erfpachtvoorwaarden in zijn geheel door te nemen.
Duowonen is gebaseerd op erfpacht. Erfpacht is het recht om de woning inclusief de grond te gebruiken alsof u de woning en de grond in volledig eigendom heeft. Met Duowonen koopt Goodlife uw grond en uw woning. U heeft een erfpachtrecht en u blijft de woning en de grond gebruiken alsof het uw volledige eigendom is.
Dat bent u.
Goodlife, een handelsnaam van de Nederlandse verzekeraar SRLEV N.V. o.a. bekend van Zwitserleven.
Uw recht van erfpacht is voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend). U kunt de grond op ieder gewenst moment weer terugkopen van Goodlife of uw woning inclusief de grond verkopen aan iemand anders.
Grondwaarde is de waarde van de grond onder uw woning. De waarde van de grond wordt bepaald door de waarde van de opstal (woning) af te trekken van de marktwaarde van de woning inclusief grond. De waarde van de opstal wordt bepaald door de geschatte herbouwkosten. De herbouwkosten zijn de kosten voor de bouw van een vergelijkbare woning.

Goodlife betaalt de grondwaarde aan u. Voordat u een Duowonen contract afsluit, wordt de grondwaarde vastgesteld door een gecertificeerde en door DNGB aangewezen onafhankelijke taxateur. De taxateur legt de grondwaarde vast in een taxatierapport. Als u gebruik maakt van uw terugkooprecht wordt de grondwaarde vastgesteld op basis van de grondquote. Dit geldt ook bij verkoop van de woning aan iemand anders.
De grondquote is een percentage en wordt berekend door de grondwaarde te delen door de marktwaarde van de woning inclusief grond.

Voorbeeld: bij een grondwaarde van €100.000 en een marktwaarde van de woning van €300.000 is de grondquote gelijk aan 33.3%.

De grondquote is van belang bij uitoefening van uw terugkooprecht en bij verkoop.

De grondwaarde en de marktwaarde van de woning inclusief grond worden bij aanvang van het Duowonen contract bepaald door een gecertificeerde en door DNGB aangewezen onafhankelijke taxateur. De marktwaarde van de woning inclusief grond bij uitoefening van uw terugkooprecht wordt bepaald door DNGB.
De canon is een maandelijkse vergoeding voor het erfpachtrecht. U bent canon verschuldigd aan Goodlife. Het jaarlijkse canonbedrag is gelijk aan de grondwaarde (zie uitleg grondwaarde hierboven) vermenigvuldigd met het canonpercentage. Het canonpercentage staat in de offerte en de leveringsakte.
De canon wordt jaarlijks op 1 januari aangepast met de Consumentenprijsindex (CPI) met een minimum van 0%. De canon wordt dus nooit verlaagd. Deze indexatie is de enige verhoging die wordt toegepast. De correctie vindt in dezelfde maand plaats als de correctie van uw AOW (algemeen ouderdoms pensioen).

24 maanden na het overlijden van de langstlevende hoofdbewoner heeft Goodlife het recht om de canon te verhogen. De verhoging is minimaal een verdubbeling van de canon. Deze verhoging geldt niet als een van uw kinderen in uw woning gaat wonen.

De canon wordt ook ten minste verdubbeld als u gedurende uw leven de woning niet meer gebruikt als hoofdverblijf.
U bent verplicht alle lasten, belastingen, reparatie- en onderhoudskosten van de woning zelf te betalen. Ook bent u verplicht de woning te verzekeren (opstalverzekering).
De bedoeling van Duowonen is dat u zelf in de woning blijft wonen. Doet u dat niet, dan wordt de canon minimaal verdubbeld. Na het overlijden van de langstlevende geldt de zelfbewoningsplicht voor het kind dat het Duowonen contract overneemt.
Heeft u nog een hypotheekschuld? Dan moet u deze aflossen met het geldbedrag dat u van Goodlife ontvangt. Over de rest kunt u vrij beschikken.
Met Duowonen heeft u altijd het recht om de grond terug te kopen van Goodlife. Terugkoop kan bij Duowonen op basis van een vaste grondquote (zie uitleg grondquote hierboven) met een minimum van de grondwaarde die Goodlife aan u heeft betaald. De grondquote wordt berekend door de grondwaarde te delen door de marktwaarde van de woning inclusief grond. In de erfpachtvoorwaarden wordt het terugkooprecht “Kooprecht Grond” genoemd.

De koopprijs die u bij uitoefening van het terugkooprecht aan Goodlife betaalt, wordt in de erfpachtvoorwaarden “Koopprijs Kooprecht” genoemd.
Goodlife mag als erfverpachter het erfpachtrecht alleen opzeggen als u meer dan 24 maanden de canon niet heeft betaald. Of als u in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van een andere verplichting uit de erfpachtvoorwaarden. Bij opzegging ontvangt u als erfpachter een opzeggingsvergoeding van Goodlife.
De woning inclusief de grond.
De erfpachtvoorwaarden mogen niet zonder uw toestemming worden aangepast.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met een gratis oriëntatiegesprek.
Ook kunnen we u in contact brengen met een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt.

Deze partijen adviseren Duowonen:

andere
adviseurs

Vraag de gratis
Duowonen brochure aan
Top