Facebook

VEEL GESTELDE VRAGEN

Alle vragen

GRONDWAARDE

Een gecertificeerde, door u gekozen, onafhankelijke taxateur die is aangesloten bij NWWI taxeert de grond voorafgaand aan het sluiten van het Duowonen contract. De grondwaarde is afhankelijk van de aard en locatie van de woning. Deze waarde ligt meestal tussen de 25% en 50% van de totale waarde van de woning inclusief grond. De waarde van de grond kan dan ook alleen vastgesteld worden als ook de totale waarde van de woning inclusief grond wordt bepaald.
U betaalt de taxatiekosten als u kiest voor Duowonen. Als de Duowonen NWWI Taxatie van de grond meer dan 10% afwijkt van de door DNGB afgegeven indicatieve grondwaarde, zijn de taxatiekosten voor DNGB. Besluit u ondanks de afwijkende getaxeerde waarde toch om een Duowonen contract af te sluiten, dan zijn de taxatiekosten voor uw rekening.
Nee. Dit is een belangrijk en positief verschil met vormen van (gemeentelijk) erfpacht die vaak wel herzieningsmomenten van de grondwaarde kennen. Dit is belangrijk omdat daarmee uw canon niet kan veranderen als gevolg van verandering in de grondwaarde.

CANON

Canon is de maandelijkse vergoeding die u als erfpachter betaalt aan de erfverpachter, Goodlife. Het canonbedrag is gelijk aan de grondwaarde van de woning vermenigvuldigd met het canonpercentage. De grondwaarde en het canonpercentage worden bij aanvang van het Duowonen contract bepaald. Het canonpercentage wordt mede bepaald door de kapitaalmarktrente, in het bijzonder de rente op Nederlandse staatsobligaties.
Het canonbedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de consumentenprijsindex. Zolang u de woning als hoofdverblijf bewoont, is de inflatiecorrectie de enige aanpassing. Dit geldt ook als een van uw kinderen de woning betrekt, na uw overlijden. Als anderen na uw overlijden erfpachter worden, wordt de dan geldende canon minimaal verdubbeld.
De maandelijkse canon is alleen aftrekbaar als u het geldbedrag dat u van Goodlife ontvangt na de verkoop van de woning gebruikt voor verbetering/aanpassing van uw woning. In alle andere gevallen is de canon niet aftrekbaar. Wanneer u slechts een deel van dit bedrag gebruikt voor een woningaanpassing, bijvoorbeeld 1/3, dan kunt u ook slechts 1/3 deel van de canon aftrekken voor de inkomstenbelasting. Wij raden u aan om een financieel adviseur te raadplegen voor uw specifieke situatie.
U moet maandelijks canon betalen. Dit gaat via een automatische incasso. Bij langdurig verzuim start DNGB een incassoprocedure. DNGB mag beslag leggen op een deel van uw (pensioen)inkomen. Dat betekent dat een deel van uw inkomen rechtstreeks naar Goodlife gaat voor de betaling van uw achterstallige canon. Na 24 maanden betalingsachterstand heeft Goodlife op grond van de wet het recht uw woning (het erfpachtrecht) te verkopen via een openbare veiling. De niet-betaalde canon en de door Goodlife gemaakte kosten (incasso- en veilingkosten) worden afgetrokken van de opbrengst van de veiling. Het restant wordt aan u als voormalig erfpachter betaald (opzeggingsvergoeding).

Let op: Goodlife heeft het recht om bij de veiling van het erfpachtrecht de canon minimaal te verdubbelen. Daardoor zal de koopprijs op de veiling mogelijk lager zijn dan wanneer de canon niet zou zijn verhoogd. Dit heeft ook gevolgen voor de hoogte van de opzeggingsvergoeding die u van Goodlife ontvangt. Die wordt ook lager.

GROND TERUGKOPEN EN VERKOPEN

U heeft altijd het recht om de grond terug te kopen. De terugkoop is een recht, geen plicht. Het terugkooprecht is een kenmerk van Duowonen waarmee het zich positief onderscheidt van vele vormen van (gemeentelijk) erfpacht.
Duowonen werkt met een vaste grondquote voor de vaststelling van de grondwaarde bij terugkoop. Deze grondquote staat vast bij aanvang van het Duowonen contract. De grondquote is een percentage en wordt bij het afsluiten van het Duowonen contract berekend door de grondwaarde te delen door de marktwaarde van de woning inclusief grond. De erfpachter betaalt dan de vaste grondquote maal de getaxeerde marktwaarde van de woning en de grond bij terugkoop. Maar let op, de terugkooprijs kan nooit lager zijn dan het geldbedrag dat u van Goodlife heeft ontvangen. Dit betekent dat u altijd minimaal de oorspronkelijke grondwaarde betaalt bij terugkoop. In hoofdstuk 5 (rekenvoorbeelden) van de gratis Duowonen brochure staan een aantal cijfermatige voorbeelden om dit verder duidelijk te maken.
U heeft altijd het recht om de woning te verkopen. Toestemming van DNGB is niet nodig. U zet de woning te koop via een makelaar. Nadat u de koopovereenkomst heeft getekend, koopt u de grond terug van Goodlife. De verkoop gaat in één transport bij de notaris. De koper maakt de verkoopprijs voor grond en woning over naar de notaris. De notaris betaalt Goodlife voor de grond en u ontvangt het resterende bedrag.

OVERLIJDEN EN SCHEIDEN

Als u komt te overlijden verandert er niets. Het Duowonen contract blijft onveranderd. Uw partner kan in de woning blijven wonen. U bent namelijk beide erfpachters onder het Duowonen contract. U moet er wel rekening mee houden dat bij uw overlijden het pensioeninkomen van uw partner vaak zal dalen. Dus ook al stijgt de canon niet, de woonlasten als deel van het inkomen stijgen wel. De inkomenstoets voorafgaand aan het afsluiten van het Duowonen contract houdt rekening met deze mogelijke inkomensdaling.
Het Duowonen contract blijft ongewijzigd tot 24 maanden na overlijden van de langstlevende erfpachter. Als een van uw kinderen de woning betrekt, verandert er ook na 24 maanden niets. In alle andere gevallen zal na 24 maanden de canon minimaal verdubbeld worden.
Ja, u kunt de woning op elk gewenst moment verkopen. Dit geldt ook voor uw erfgenamen na uw overlijden. Uw erfgenamen hebben dan 24 maanden de tijd om dit te doen. Na 24 maanden heeft Goodlife het recht de canon minimaal te verdubbelen. Als een van uw kinderen de woning betrekt, blijft de canon hetzelfde (behalve de jaarlijkse inflatiecorrectie).
Als u gaat scheiden zijn er twee mogelijkheden:

  1. De woning wordt te koop gezet
    Bij verkoop van de woning gelden de standaard voorwaarden van Duowonen.
  2. Een van u koopt de ander uit en blijft in de woning
    Als één van u in de woning wil blijven wonen, dan wordt opnieuw een inkomenstoets gedaan. DNGB zal namens Goodlife kijken of het inkomen voldoende is om de canon te betalen. Als dit het geval is, dan wordt het Duowonen contract onder dezelfde voorwaarden voortgezet.

In geval van scheiding raden we u altijd aan om met een financieel adviseur te praten.

RECHTEN EN PLICHTEN

Nee, de erfpachtvoorwaarden bepalen dat verhuur van de woning niet is toegestaan.
Als erfpachter heeft u vergelijkbare plichten als wanneer u de eigenaar van de woning, inclusief de grond zou zijn. U bent dus bijvoorbeeld verantwoordelijk voor betaling van onroerende zaak belasting, verzekeringen (zoals een opstalverzekering), etc. Ook moet u de woning en de grond eromheen zelf onderhouden.
Nee, kopen is een recht, geen plicht.
Ja, een opstalverzekering is verplicht. Dit staat ook in de erfpachtvoorwaarden. Als erfpachter heeft u vergelijkbare plichten als wanneer u de eigenaar van de woning inclusief de grond zou zijn.
U bent verplicht met het geldbedrag eerst uw resterende hypothecaire lening af te lossen. Het restant kunt u vrij besteden. Als u nu geen hypothecaire lening heeft, is het beschikbare bedrag volledig vrij te besteden.
Of u belasting moet betalen en hoeveel hangt af van wat u met het ontvangen geldbedrag gaan doen. Wij raden u aan een financieel adviseur om advies te vragen of contact op te nemen met de belastingdienst.

Goodlife betaalt de overdrachtsbelasting over de grondwaarde bij het afsluiten van een Duowonen contract. Bij terugkoop van de woning betaalt u de overdrachtsbelasting.

KOSTEN

Bij ontvangst hoeft u geen belasting te betalen. Verder is het afhankelijk van wat u met het geld gaat doen. Bijvoorbeeld, als u het bedrag consumptief uitgeeft, betaalt u verder niks. Als u er andere bezittingen voor koopt, kan het zijn dat u daar vermogensbelasting over moeten betalen. Als u twijfelt over de fiscale gevolgen van uw plannen, raden wij u aan een financieel adviseur om advies te vragen of contact op te nemen met de belastingdienst.
Ja, er zijn voor u kosten verbonden aan het afsluiten van het Duowonen contract

U betaalt de volgende kosten:

(1) afhandelingskosten over de grondwaarde (1,21% inclusief BTW),
(2) kosten Duowonen NWWI Taxatie,
(3) kosten notaris, en
(4) kosten financieel adviseur.

Gedurende de looptijd van het Duowonen contract zijn er geen kosten en betaalt u alleen de maandelijkse canon. Alleen wanneer u in verzuim bent met betalen van de canon kunnen wij extra kosten in rekening brengen.

Wanneer u de grond terugkoopt, brengt DNGB een vast bedrag aan afhandelingskosten in rekening (op dit moment €363 inclusief BTW). U bent bij terugkoop van de grond overdrachtsbelasting verschuldigd.
Goodlife koopt de grond onder uw woning en betaalt overdrachtsbelasting over de grondwaarde. De overdrachtsbelasting is op dit moment 2%.

Koopt u in de toekomst de grond terug? Dan betaalt u de overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de grondwaarde verminderd met 17 keer de jaarlijkse canon. Wij raden u altijd aan om naar de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) te kijken en met een financieel adviseur te praten.

Koopt iemand anders in de toekomst uw woning inclusief de grond? Dan betaalt die koper de overdrachtsbelasting als u heeft afgesproken dat de aankoopkosten voor de koper zijn (“kosten koper”).

KOM IK IN AANMERKING?

Nee, uiteraard beslist u zelf. Wel raden wij u aan om uw kinderen te informeren of bij uw keuze te betrekken. Met Duowonen zet u namelijk een deel van uw bezit om in geld. Wanneer u dit geld opmaakt, is de erfenis kleiner.
Wij toetsen uw (pensioen-)inkomen. Dit doen we op basis van de maximale woonlasten criteria van het NIBUD. Op deze manier krijgen wij een goede indicatie dat uw woonlasten in een gezonde verhouding staan tot uw beschikbare inkomen. Ook na eventueel overlijden van uw partner. Voor overige criteria verwijzen wij u naar uw financieel adviseur.
Voor elk woonhuis en appartement. Duowonen heeft wel een aantal criteria. Zo controleren wij bijvoorbeeld of uw grond niet vervuild is. Daarnaast mag bijvoorbeeld de grondwaarde nooit meer dan €500.000 bedragen. Ook is er een maximale grondquote (de verhouding grondwaarde / koopsom totale waarde). Deze mag niet groter zijn dan 50%. Uw financieel adviseur kan u informeren over de overige criteria.
Ja, u moet minimaal 57 jaar oud zijn voor Duowonen. Bij twee aanvragers wordt er, voor de minimum leeftijd, gekeken naar de aanvrager met het hoogste inkomen.
Een Duowonen contract sluit u waarschijnlijk af voor een lange periode. U gaat een langdurige financiële verplichting aan. En u verkoopt de grond onder uw woning. Het is belangrijk dat u een goed beeld heeft van de financiële gevolgen en de voor- en nadelen van het product Duowonen. Vandaar dat u Duowonen alleen kan afsluiten via financieel adviseurs die bekend zijn met dit product.

ALGEMENE VOORWAARDEN & BEGRIPPENLIJST

Jazeker, klik hier voor de erfpachtvoorwaarden van Duowonen. Bij de erfpachtvoorwaarden hoort een begrippenlijst, die vind u in de volgende categorie.
Als u het product Duowonen afsluit, zijn de Algemene Erfpachtvoorwaarden Duowonen 2018-X van toepassing. Deze leeswijzer geeft een toelichting op de belangrijkste begrippen. Wij raden u aan om de erfpachtvoorwaarden in zijn geheel door te nemen.
Duowonen is gebaseerd op erfpacht. Erfpacht is het recht om de woning inclusief de grond te gebruiken alsof u de woning en de grond in volledig eigendom heeft. Met Duowonen koopt Goodlife uw grond en uw woning. U heeft een erfpachtrecht en u blijft de woning en de grond gebruiken alsof het uw volledige eigendom is.
Dat bent u.
Goodlife, een handelsnaam van de Nederlandse verzekeraar SRLEV N.V. o.a. bekend van Zwitserleven.
Uw recht van erfpacht is voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend). U kunt de grond op ieder gewenst moment weer terugkopen van Goodlife of uw woning inclusief de grond verkopen aan iemand anders.
Grondwaarde is de waarde van de grond onder uw woning. De waarde van de grond wordt bepaald door de waarde van de opstal (woning) af te trekken van de marktwaarde van de woning inclusief grond. De waarde van de opstal wordt bepaald door de geschatte herbouwkosten. De herbouwkosten zijn de kosten voor de bouw van een vergelijkbare woning.

Goodlife betaalt de grondwaarde aan u. Voordat u een Duowonen contract afsluit, wordt de grondwaarde vastgesteld door een gecertificeerde en door DNGB aangewezen onafhankelijke taxateur. De taxateur legt de grondwaarde vast in een taxatierapport. Als u gebruik maakt van uw terugkooprecht wordt de grondwaarde vastgesteld op basis van de grondquote. Dit geldt ook bij verkoop van de woning aan iemand anders.
De grondquote is een percentage en wordt berekend door de grondwaarde te delen door de marktwaarde van de woning inclusief grond.

Voorbeeld: bij een grondwaarde van €100.000 en een marktwaarde van de woning van €300.000 is de grondquote gelijk aan 33.3%.

De grondquote is van belang bij uitoefening van uw terugkooprecht en bij verkoop.

De grondwaarde en de marktwaarde van de woning inclusief grond worden bij aanvang van het Duowonen contract bepaald door een gecertificeerde en door DNGB aangewezen onafhankelijke taxateur. De marktwaarde van de woning inclusief grond bij uitoefening van uw terugkooprecht wordt bepaald door DNGB.
De canon is een maandelijkse vergoeding voor het erfpachtrecht. U bent canon verschuldigd aan Goodlife. Het jaarlijkse canonbedrag is gelijk aan de grondwaarde (zie uitleg grondwaarde hierboven) vermenigvuldigd met het canonpercentage. Het canonpercentage staat in de offerte en de leveringsakte.
De canon wordt jaarlijks op 1 januari aangepast met de Consumentenprijsindex (CPI) met een minimum van 0%. De canon wordt dus nooit verlaagd. Deze indexatie is de enige verhoging die wordt toegepast. De correctie vindt in dezelfde maand plaats als de correctie van uw AOW (algemeen ouderdoms pensioen).

24 maanden na het overlijden van de langstlevende hoofdbewoner heeft Goodlife het recht om de canon te verhogen. De verhoging is minimaal een verdubbeling van de canon. Deze verhoging geldt niet als een van uw kinderen in uw woning gaat wonen.

De canon wordt ook ten minste verdubbeld als u gedurende uw leven de woning niet meer gebruikt als hoofdverblijf.
U bent verplicht alle lasten, belastingen, reparatie- en onderhoudskosten van de woning zelf te betalen. Ook bent u verplicht de woning te verzekeren (opstalverzekering).
De bedoeling van Duowonen is dat u zelf in de woning blijft wonen. Doet u dat niet, dan wordt de canon minimaal verdubbeld. Na het overlijden van de langstlevende geldt de zelfbewoningsplicht voor het kind dat het Duowonen contract overneemt.
Heeft u nog een hypotheekschuld? Dan moet u deze aflossen met het geldbedrag dat u van Goodlife ontvangt. Over de rest kunt u vrij beschikken.
Met Duowonen heeft u altijd het recht om de grond terug te kopen van Goodlife. Terugkoop kan bij Duowonen op basis van een vaste grondquote (zie uitleg grondquote hierboven) met een minimum van de grondwaarde die Goodlife aan u heeft betaald. De grondquote wordt berekend door de grondwaarde te delen door de marktwaarde van de woning inclusief grond. In de erfpachtvoorwaarden wordt het terugkooprecht “Kooprecht Grond” genoemd.

De koopprijs die u bij uitoefening van het terugkooprecht aan Goodlife betaalt, wordt in de erfpachtvoorwaarden “Koopprijs Kooprecht” genoemd.
Goodlife mag als erfverpachter het erfpachtrecht alleen opzeggen als u meer dan 24 maanden de canon niet heeft betaald. Of als u in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van een andere verplichting uit de erfpachtvoorwaarden. Bij opzegging ontvangt u als erfpachter een opzeggingsvergoeding van Goodlife.
De woning inclusief de grond.
De erfpachtvoorwaarden mogen niet zonder uw toestemming worden aangepast.

KLACHTEN

DNGB streeft naar 100% klanttevredenheid. Als u onverhoopt toch niet tevreden bent over het Duowonen of over onze dienstverlening, dan kunt u contact opnemen met DNGB.

Wilt u direct contact opnemen? Dat kan via 085 489 4858 of klachten@dngb.nl.

TOEZICHT

Wat is de AFM?
De Autoriteit Financiële Markt (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, vermogensbeheer en accountantsorganisaties en verslaggeving. (Bron: afm.nl)

Wat is Duowonen?
Duowonen is geen lening of krediet maar een verkoop van de grond onder uw woning. De overdracht van het eigendom van de grond en de betaling van de koopsom gaan via de notaris. Gelijk met de verkoop van de grond krijgt u het eeuwigdurend recht op het gebruik van de grond. Hiervoor betaalt u een maandelijkse vergoeding.

Waarom valt Duowonen niet onder AFM-toezicht?
Duowonen is volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) geen financieel product. Omdat Duowonen geen financieel product is kan het niet onder AFM-toezicht vallen, want de AFM houdt alleen toezicht of financiële markten/producten.

Hoe ben ik dan als consument beschermd?
De koper van de grond, verzekeraar Goodlife, staat wel onder financieel toezicht. Advies over Duowonen wordt uitsluitend gegeven door financieel adviseurs die onder toezicht staan van de Wft. DNGB betaalt op geen enkele wijze commissie of provisie aan de adviseurs. Hierdoor bent u verzekerd van onafhankelijk advies dat onder toezicht staat.

Klik hier voor meer details over het wettelijke kader »

BEDRIJFSSTRUCTUUR

Goodlife is de koper van uw woning en de erfverpachter. Goodlife is een handelsnaam van SRLEV N.V., een Nederlandse verzekeraar. Voor het gebruik van de grond betaalt u canon aan Goodlife. Goodlife is uw contractpartij. DNGB B.V. is de uitvoerder van Duowonen. DNGB verzorgt namens Goodlife onder andere offertes voor Duowonen, en de bijbehorende overeenkomsten en administratie.
Als Goodlife failliet gaat, heeft dit geen invloed op uw Duowonen contract. De voorwaarden van het contract blijven geldig en u moet canon blijven betalen. U kunt nog steeds de grond terugkopen en uw woning verkopen wanneer u dat wilt.

RISICO’S

We hebben hieronder de belangrijkste risico’s op een rij gezet.

Inflatierisico
Het canonbedrag wordt jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie. Dit met een minimum van 0% per jaar. Uw pensioeninkomen wordt niet altijd (volledig) gecorrigeerd voor inflatie. Als uw pensioeninkomen niet wordt gecorrigeerd voor inflatie, stijgen uw woonlasten sneller dan uw inkomen. Uw woonlasten nemen dan een groter deel van uw inkomen in beslag. Hierdoor houdt u minder geld over voor andere zaken.

Daling van inkomen
Uw inkomen kan onverwachts dalen. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg van het overlijden van uw partner, werkloosheid of pensioenkorting. De woonlasten van Duowonen (canon betalingen) zullen niet dalen. Uw woonlasten nemen dan een groter deel van uw inkomen in beslag.

Risico waardedaling van uw woning
De kans bestaat dat in de toekomst uw woning in waarde daalt. Wanneer u na een waardedaling besluit de grond terug te kopen van Goodlife, bedraagt de terugkoopprijs minimaal de grondwaarde die Goodlife aan u heeft betaald bij het afsluiten van het Duowonen contract. Hierdoor houdt u minder over bij verkoop van de woning. Dit was overigens ook het geval geweest als u niet de grond aan Goodlife had verkocht. Anders gezegd, in beide situaties zijn de gevolgen van een waardedaling gelijk. In hoofdstuk 5, is een aantal rekenvoorbeelden gepresenteerd om dit te verduidelijken.

Risico’s bij wanbetaling
Bij voortdurende wanbetaling start DNGB een incassoprocedure. DNGB mag beslag leggen op een deel van uw (pensioen)inkomen. Dat betekent dat een deel van uw inkomen rechtstreeks naar DNGB gaat voor de betaling van uw achterstallige canon.

Wanneer u 24 maanden lang in verzuim bent, kan DNGB een executoriale veiling organiseren. Uw erfpachtrecht wordt dan openbaar geveild en u moet uw woning ontruimen. De opbrengst van de veiling van het erfpachtrecht is voor u. Dit heet een opzegvergoeding. Alle achterstallige canon, veilingkosten en boetes worden van deze opzegvergoeding afgetrokken. De koper van het erfpachtrecht wordt de nieuwe bewoner en gaat dan canon betalen aan Goodlife.

Let op: Goodlife heeft het recht om bij de veiling van het erfpachtrecht de canon minimaal te verdubbelen. Daardoor zal de koopprijs op de veiling mogelijk lager zijn dan wanneer de canon niet zou zijn verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de opzeggingsvergoeding die u van Goodlife ontvangt. Die wordt ook lager.
Als erfpachter heeft u een herbouwplicht als er grote schade ontstaat aan uw woning. De kosten van herbouw worden normaal gesproken vergoed uit uw opstalverzekering.

OVERIG

In deze brochure wordt gesproken over de verkoop en terugkoop van de grond onder uw woning. In economische zin is dit juist: u verkoopt de grond aan Good Life en ontvangt de waarde van de grond onder de woning (grondwaarde) als koopprijs en het eeuwigdurend recht van erfpacht.

In juridische zin ligt dit anders. In juridische zin verkoopt u uw gehele woning (inclusief de grond) onder voorbehoud van een recht van erfpacht aan Good Life. Erfverpachter Good Life verkrijgt hiermee het zogenoemde blooteigendom van deze woning en de grond. U wordt erfpachter. U verkrijgt een eeuwigdurend erfpachtrecht op de woning en de grond. In het kadaster staat vermeld dat Good Life het bloot eigendom heeft en u een eeuwigdurend erfpachtrecht. Daarnaast heeft u altijd het recht om de woning en de grond (bloot eigendom) van Good Life terug te kopen tegen een vaste grondquote met een minimum van de grondwaarde die Good Life aan u heeft betaald.

Omdat de koopprijs die u ontvangt, bepaald wordt door de grondwaarde, wordt in deze brochure steeds gesproken over verkoop en terugkoop van de grond.

Erfpachtrecht wordt ook veel gebruikt door gemeenten, waterschappen, staatsbosbeheer en vele woningbouw corporaties.
Duowonen is ontwikkeld als verzilver product voor senioren en niet als een manier om een vastgoed belegging te financieren. Als de erfgenamen de woning niet zelf betrekken of verkopen is daarmee de aard van de belegging door Goodlife veranderd. Het is overigens geen automatische verhoging maar alleen een mogelijkheid.

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met een gratis oriëntatiegesprek.
Ook kunnen we u in contact brengen met een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt.

Deze partijen adviseren Duowonen:

andere
adviseurs

Vraag de gratis
Duowonen brochure aan
Top